نقش وحی در زندگی بشر
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز تخصصی تفسیر مدرسه عالی معصومیه