روش طرح توحید در قرآن (خداپرستی یا خداشناسی)
43 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1389 - شماره 57 (علمی-پژوهشی) (20 صفحه - از 75 تا 94)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مطالعات مهم و راهبردی در موضوعات دینی، شناخت روش‌ها و اسلوب دین در طرح موضوعات دینی است. این مطالعه محققان را به لایه‌هایی از اغراض و مقاصد گزاره‌های دینی رهنمون می‌سازد که در غیر آن حاصل نمی‌شود. شاید یکی از مهم‌ترین این موضوعات، شیوۀ بیان توحید در قرآن است. تحقیق پیش‌رو، در صدد بررسی روش خاص قرآن در ارائۀ این موضوع است. رویکرد اصلی بحث، توجه به کشف روش با عنایت به سیر ترتیب نزول سوره‌ها می‌باشد. به نظر می‌رسد قرآن با محوریت توحید پرستش، به مقولۀ خدا پرداخته و با رویکردی تربیتی مباحث توحیدی را پیگیری نموده است. هرچند توحید افعالی به گستردگی در قرآن آمده است، اما در خدمت به بارنشاندن توحید عبادت است. همچنین بحث از ذات و صفات الهی به تناسب و یا در قالب لطایف و اسرار آیات مورد توجه قرار گرفته است. واژگان کلیدی: خدا، توحید، ذات، صفات، افعال، عبودیت یا پرستش، معبود، روش، ترتیب نزول
آدرس اینترنتی